2014-10-28

Staże i praktyki

Staże

Stażysta – absolwent szkoły średniej lub wyższej, zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

 

W Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu możliwe jest zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Staż taki może trwać od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia oraz od 3 do 6 miesięcy bezrobotnych powyżej 30 roku życia.
Więcej informacji na stronie PUP w Opolu http://pup.opole.pl/strona/sta%C5%BCe/71

 

Praktyki

Praktyki organizowane w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu są nieodpłatne. Centrum nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk.

 

Praktyki mogą odbyć studenci oraz uczniowie zawodowych szkół policealnych.

 

Przed rozpoczęciem praktyki praktykant obowiązany jest dostarczyć do Centrum skierowanie ze szkoły.

 

 

Sprawami staży i praktyk zajmuje się pani Izabela Kutyła – Sam. Stanowisko ds.  Organizacyjnych, numer telefonu 77-44-35-728, mail: izabela.kutyla@mcs.opole.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się