2014-10-28

Staże i praktyki

Staże

Stażysta – absolwent szkoły średniej lub wyższej, zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

 

W Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu możliwe jest zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Staż taki może trwać od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia oraz od 3 do 6 miesięcy bezrobotnych powyżej 30 roku życia.
Więcej informacji na stronie PUP w Opolu http://pup.opole.pl/strona/sta%C5%BCe/71

 

Praktyki

Praktyki organizowane w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu są nieodpłatne. Centrum nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk.

 

Praktyki mogą odbyć studenci oraz uczniowie zawodowych szkół policealnych.

 

Przed rozpoczęciem praktyki praktykant obowiązany jest dostarczyć do Centrum skierowanie ze szkoły.

 

 

Sprawami staży i praktyk zajmuje się pani Izabela Kutyła – Sam. Stanowisko ds.  Organizacyjnych, numer telefonu 77-44-35-728, mail: izabela.kutyla@mcs.opole.pl