2014-07-25

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Miejsce przyjmowania interesantów:

ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta

45-057 Opole

 

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

 

Dyrektor przyjmuje w godzinach:

w każdy poniedziałek od 10:00 do 13:00

 

Obsługa osób niesłyszących:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. Obsługa osób niesłyszącycho języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osobą uprawnioną ww. znaczeniu jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Prosimy o kontakt:

  • wysyłając e-mail  na adres:  bok@mcs.opole.pl,
  • wysyłając faks pod nr: 77-44-35-718,
  • na piśmie w siedzibie MCŚ w Opole przy ul. Ozimskiej 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta,
  • telefonicznie  pod nr tel. 774435700 do 707, 7744357711, 7744357716.

Katalog Usług dostepny na Platformie e-Usług Publicznych

ePUAP: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się