2014-06-23

Majątek

 Majątek MCŚ Opole (na dzień 31.12.2016 r.):

 

Wartość brutto

Wartość netto

 Wartości niematerialne i prawne

79 174,70

0,00

 Rzeczowy majątek trwały  w tym:

642 426,89

21 680,22

 Maszyny, urządzenia i aparaty og. zastosowania

318 147,72

13 166,57

 Urządzenia techniczne

20 305,23

8 513,65

 Wyposażenie

303 973,94

0,00

 Aktywa trwałe ogółem

721 601,59

21 680,22