2014-06-23

Majątek

Dysponuje majątkiem  na dzień 31.12.2017 r.
  Wartośc brutto Wartość netto
Wartości niematerialne i prawne 83 007,38 0,00
Rzeczowy majątek trwały  w tym: 665 791,50 14 787,42
Maszyny, urządzenia i aparaty og.zastosowania  330 382,53 7 744,85
Urządzenia techniczne 20 305,23 7 042,57
Wyposażenie  315 103,74 0,00
Aktywa trwałe ogółem 748 798,88 14 787,42