2014-08-13

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej

 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu.

 

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

 1. informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
 2. informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
 3. tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
 4. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
  1. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
  2. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu
 4. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy składać:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

KOSZTY:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatne.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.